Khung tập Impulse IFSTF

Thông số:

stretch

LWH: 1866*1730*2150mm

73.5*68.1*84.6in