Khóa tạ Dynomaster

Khóa tạ Dynomaster là sản phẩm cao cấp. Sẽ là 1 bộ hoàn hảo cao cấp khi sử dụng thanh đòn cao cấp Titan 2.2m với khóa tạ cao cấp Dynomaster